Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1982/1983

Considerans, uitgesproken door ir. D.W. Rollema, PAØSE,
tijdens de Dag voor de Amateur te Biddinghuizen op 31 maart 1984.

Mijnheer de staatssecretaris, mijnheer de voorzitter, dames en heren.

De Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder draagt de naam van de oprichter, de heer A. Veder te Rotterdam. De heer Veder toonde reeds vroeg belangstelling voor de radio. In 1916 was hij één van de mede-oprichters en eerste voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie, oftewel NVVR, één van drie vooroorlogse verenigingen die in 1945 zijn opgegaan in de toen opgerichte VERON.

De doelstellingen van de Stichting W.E.R.A. Fonds Veder zijn vastgelegd in de statuten. Ik citeer artikel 2:" De stichting heeft uitsluitend tot doel de bevordering van de ontwikkeling en techniek op het gebied van radio-telegrafie, radio-telefonie en radio-televisie en al zodanige wetenschappen en technieken, welke in de toekomst uit of naast deze bovengenoemde wetenschappen mochten voorkomen of ontstaan, doch alleen voorzover zij direct of indirect met bovengenoemde wetenschappen en technieken verband houden, alles in de ruimste zin". Einde van het citaat.

Deze bevordering van de ontwikkeling van de wetenschap en techniek geschiedt onder andere door de benoeming van de Amateur van het Jaar, een gebeurtenis die voor het eerst plaatsvond tijdens de Dag voor de Amateur in 1963. Vandaag wordt deze onderscheiding voor de 21e keer uitgereikt en 17 keer werd daarbij de considerans uitgesproken door de heer v.d. Toolen, PAØNP. Een record dat voorlopig wel ongebroken zal blijven.

Vorig jaar is de Dag voor de Amateur niet gehouden en is dus de Amateur van het jaar 1982 niet benoemd. De amateur die vandaag deze onder scheiding te beurt valt krijgt daarom een bijzondere eer: hij of zij wordt amateur van de jaren 1982 èn 1983!

Wanneer we in ons blad Electron eens nalezen op welk gebied de amateurs van het jaar vanaf 1962 zich verdienstelijk hebben gemaakt dan blijkt daaruit hoe rijk onze hobby is geschakeerd, een schakering die we zien weerspiegeld in de organisatie van onze vereniging met zijn vele commissies die ieder een deelgebied van het radiozend- en ontvangamateurisme behartigen. Zonder volledigheid te willen nastreven licht ik er een paar uit. Het Traffic Bureau richt zich op het radioverkeer zoals dat door zendamateurs op de kortegolf wordt bedreven, kenmerken daarvan zijn propagatie, voortplanting van radiogolven; wedstrijden, meestal contests genoemd; zogenaamde QSL-kaarten voor het bevestigen van radioverbindingen; certificaten voor het maken van verbindingen met amateurs in een groot aantal landen of andere geografische groeperingen; de zogenaamde Intruder Watch, die onze frequentiebanden bewaakt tegen ongeoorloofde indringers en nog een aantal aspecten die het amateurradioverkeer betreffen.

De VHF-UHF-commissie behartigt de belangen van de amateurs die zich vooral bezighouden met meter,decimeter en millimeterradiogolven.

Onze vereniging telt ook vele luisteramateurs, speciaal voor hen is er de NL-commissie. Zonder verder in bijzonderheden te treden wil ik u nog noemen de Public Relations Commissie; de Immunisatiecommissie; de YL-commissie voor de vrouwelijke zendamateurs; de commissie VERON-fonds, de redactiecommissie; en dan ben ik nog niet volledig. Ook heeft de VERON nog een Technische Commissie die echter na juni 1983 op geheimzinnige wijze uit het colophon van ons blad Electron is verdwenen.

Een belangrijk aspect van onze liefhebberij is de opleiding van nieuwe zendamateurs. Door de VERON - en ook anderen - worden voor dat doel cursussen uitgegeven die de candidaat de kennis bijbrengen welke nodig is voor het afleggen van het zendexamen in de onderdelen radiotechniek en voorschriften. Vele afdelingen van de VERON beschikken over cursusleiders die de candidaten in wekelijkse studiebijeenkomsten begeleiden bij hun opleiding, waar hard wordt geblokt om de toch niet zo eenvoudige materie onder de knie te krijgen. Daarnaast biedt onze vereniging mogelijkheden om de kunst van de morsetelegrafie te leren, een vorm van radiocommunicatie die onverbrekelijk is en zal blijven verbonden met het radiozendamateurisme.

Andere activiteiten die veelal in afdelingsverband worden bedreven zijn de zogenaamde vossejachten; velddagen; Pinksterkampen; deelname aan de JOTA, een evenement waarin padvinders en padvindsters kennis kunnen maken met het radio-amateurisme; het elkaar helpen bij het zelf maken van apparatuur.

De amateur van de jaren 1982 en 1983 is lid van één van onze grootste afdelingen en hij heeft reeds 25 jaar actief deelgenomen aan en de hand gehad in de zojuist genoemde afdelingsactiviteiten. Bovendien was hij al die tijd de man achter dat anonieme adres van de Technische Commissie: Postbus 1166 te Arnhem.

Dames en heren. Het is mij een genoegen u te kunnen mededelen dat het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de voordracht van het hoofdbestuur van de VERON heeft overgenomen en benoemt tot Amateur van het jaar voor de periode 1982/1983:

de heer P. Wakker, PAØPWA te Waalre,

lid van de afdeling Eindhoven van de VERON. Met deze onderscheiding wordt het verdienstelijke werk onderstreept dat OM Wakker als spil van de afdeling Eindhoven in dienst van zijn mede-amateurs heeft verricht. De oorkonde en wisselbeker, die behoren bij deze onderscheiding zullen thans worden overhandigd door de voorzitter van de Stichting, de heer van Hoboken.

Ik dank u voor uw aandacht.