Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1987

Considerans, uitgesproken door ir. D.W. Rollema, PAØSE,
tijdens de Dag voor de Amateur te Biddinghuizen op 12 november 1988.

Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

Voor ons, zoals wij hier samen zijn, bestaat er geen misverstand over het begrip "zendamateur". Dat is de houder van een machtiging tot de aanleg, het aanwezig hebben en het gebruik van zendinrichtingen in de categorie radio-zendamateurs A, B, C of D. Een machtiging, afgegeven door de minister van Verkeer en Waterstaat, waarvoor een pittig examen moet worden afgelegd.

De media interpreteren het begrip zendamateur ruimer. Zo wordt ook de gebruiker van de 27 MHz-band, ja zelfs de FM-piraat vaak "zendamateur" genoemd. Als we het woord op de keper beschouwen hebben de media niet eens ongelijk: immers "amateur" betekent "liefhebber", dus is een zendamateur een liefhebber van zenden en dat is de 27 MHz-bakkenist en de FM-piraat beslist ook.

Maar laten we ons hier beperken tot wat wij als de enige echte radiozendamateur beschouwen. Is daarmee scherp bepaald hoe de zo benoemde persoon zijn hobby bedrijft? Neen, want het radiozendamateurisme kan op tal van manieren worden beoefend.

Enerzijds vinden we de man of vrouw aan die wellicht met veel moeite door het zendexamen is gekomen, een portofoontje heeft aangeschaft en zich vervolgens bepaalt tot het maken van praatjes via het dichtstbijzijnde relaisstation; praatjes waarin de radiotechniek niet aan bod komt.

Anderzijds de techneut, altoos in de weer met de soldeerbout en slechts af en toe een radioverbinding makend met zijn zelfgemaakte station om aan te tonen dat het echt werkt. Ergens daar tussenin de contester. Zijn station is een toppunt van perfectie en efficiency, geheel ingericht op het maken van zoveel mogelijk radioverbindingen binnen een beperkte tijd. Weer anderen hebben zich het verwerven van certificaten, tegenwoordig liefst "awards" genoemd, tot primair doel gesteld. Certificaten waarvan sommige hun waarde ontlenen aan de grote inspanning die nodig is voor het behalen ervan. Helaas ook awards waarvan de onbenulligheid nauwelijks in woorden is uit te drukken.

Een recent verschijnsel is de zendamateur die zijn belangstelling vooral richt op de computer, waarbij het radiotechnisch aspect soms wat in de verdrukking komt. Maar er is meer dat zendamateurs onderscheidt. Er zijn er die hun hobby in ruimer kader plaatsen en zich actief bezig houden met verenigingswerk, als bestuurslid van een afdeling, als official, als hoofdbestuurslid. Anderen hebben zitting in de examencommissie. Vele VERON-afdelingen leiden op voor het zendexamen en bij die cursussen treden weer zendamateurs als docent op.

Enkelen gaan in de steun aan hun medemens nog verder en helpen gehandicapten op weg naar onze hobby of maken aanpassingen die de gehandicapte in staat stelt beter of gemakkelijker te communiceren met zijn omgeving, via de radio of anderszins.

Richten wij thans onze aandacht op de Amateur van het jaar 1987. Is hij onder te brengen in één van de categorieën die ik zojuist heb geschetst? Neen, het bijzondere van hem is dat bij zich op vele gebieden beweegt die met het radio-amateurisme te maken hebben. Hij is zeer actief in de ether en legt of legde zich vooral toe op het maken van lange-afstandverbindingen op VHF en UHF. Daarnaast is hij een verwoed zelfbouwer in wiens shack gekochte apparatuur nauwelijks is te vinden. Volgen wij verder de tekst van de voordracht van het Hoofdbestuur van de VERON; ik citeer: "In 1974 was hij één van de oprichters van een Nederlandse afdeling van de Amateur Satellite Corporation, AMSAT Nederland. Hij verzorgde cursussen voor de opleiding tot radiozendamateur in de afdeling Leiden van de VERON en was binnen deze afdeling ook op andere terreinen actief. Thans is hij o.a. actief als eerste operator van het verenigingsstation PI4LD van het Rijnlands Zeehospitium te Katwijk en maakt hij technische aanpassingen voor zend- en luisteramateurs die worden verpleegd in deze instelling, maar ook daarbuiten. Voor het verenigingsorgaan Electron verzorgde hij in het verleden reeds publicaties en met ingang van 1987 is hij bereid gevonden om in Electron regelmatig een artikel te publiceren waarin uitvoerig en aan de hand van door hem gedane metingen, voor radiozendamateurs bestemde zend- en ontvangapparatuur welke in de handel verkrijgbaar is, wordt beschreven. Er zijn hiervan inmiddels vier afleveringen verschenen en de vijfde heeft de redactiecommissie zojuist ontvangen. Met dit laatste is een lang gekoesterde wens van Hoofdbestuur en redactiecommissie in vervulling gegaan." Einde citaat.

Dames en heren, het is mij een eer en een genoegen u mede te delen dat het Bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de voordracht van het Hoofdbestuur van de VERON heeft overgenomen en benoemt tot Amateur van het jaar 1987

de heer J.F.M. van der List, PAØJOZ, te Noordwijk.

De wisselbeker met oorkonde en de geldelijke beloning zullen thans aan Jos v.d. List worden uitgereikt door de secretaris van de Stichting, de heer C. de Hoog.

Ik dank u voor uw aandacht.