Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1988

Considerans, uitgesproken door ir. D.W. Rollema, PAØSE,
tijdens de Dag voor de Amateur te Biddinghuizen op 18 november 1989.

Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

VERON, Vereniging voor Experimenteel. Radio Onderzoek in Nederland. Uit de naam blijkt het reeds, de leden van deze vereniging bedrijven een technische hobby. Niet dat zij allen voortdurend met de soldeerbout in de weer zijn. Zeker, er zijn er die het experimenteel radio-onderzoek in praktische zin beoefenen en zo al doende een flinke portie ervaring opdoen die hen ook in hun werkkring goed van pas kan komen. Met name geldt dat ten aanzien van de kennis van de analoge radiotechniek: deskundigen op dit gebied worden in deze tijd van de homo digitalis langzamerhand een zeldzaam ras, waar in het bedrijfsleven niettemin veel vraag naar is.

Zoals gezegd, niet alle leden van de VERON bedrijven de radiotechniek in praktische zin. Toch is een groot deel van hen in die techniek geÔnteresseerd. Die belangstelling komt vooral tot uiting in de vorm van willen weten wat er in boeken en tijdschriften op het gebied van de amateurradio wordt gepubliceerd. Natuurlijk lezen ze het maandblad Electron van hun vereniging. Daarnaast hebben velen een abonnement op ťťn of meer buitenlandse amateurbladen. Maar er is zoveel meer beschikbaar op hun interessegebied. En ook dat is voor de leden van de VERON toegankelijk. De vereniging beschikt namelijk over een unieke bibliotheek waarin naast moderne publicaties ook veel historische literatuur is te vinden waaraan de belangstellende in de geschiedenis van de radio zijn hart kan ophalen.

Mede dank zij een financiŽle bijdrage ven het Wetenschappelijk Radiofonds Veder kon de bibliotheekcommissie een catalogus het licht doen zien waarin alles wat de bibliotheek te bieden heeft op overzichtelijke wijze is gerangschikt.

De meeste belangstelling van de leden gaat uit naar de tijdschriften die door verenigingen van radio-amateurs in het buitenland worden uitgegeven en naar bladen die zich op commerciële basis tot de amateur richten. In Electron verschijnt maandelijks een overzicht van de inhoud van de bladen waarop de bibliotheek een abonnement heeft of die op uitwisselingsbasis worden verkregen. Dit overzicht wordt samengesteld door zendamateur PE1AAP, lid van de bibliotheekcommissie. Ook in de rubriek "Reflecties door PAØSE" wordt veelvuldig verwezen naar artikelen in andere bladen. De leden van de VERON worden op deze wijze uitstekend geïnformeerd over wat er in een groot aantal bladen is gepubliceerd.

Van deze artikelen kunnen fotokopieŽn bij de VERON-bibliotheek worden besteld die meestal per vrijwel kerende post in de bus rollen, vergezeld van een bescheiden factuur. Van deze service aan leden en ook niet-leden word een zeer druk gebruik gemaakt.

Hierin, en in het uitlenen van boeken en verschaffen van andere informatie gaat zeer veel tijd zitten: het zou voor een betaalde kracht waarschijnlijk een vrijwel volledige dagtaak betekenen. Niettemin kost het de VERON niets. Dat dit mogelijk is komt doordat een enthousiast en toegewijd zendamateur bereid is vrijwel al zijn tijd in dit voor de VERON zo belangrijke werk te steken. Hij doet dit al een aantal jaren met onverminderde inzet. Het is dan ook zeer terecht dat deze amateur wordt benoemd tot Amateur van het Jaar 1988.

Dames en heren, het is mij een eer en genoegen om als bestuurslid van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder u te kunnen mededelen dat de Stichting de voordracht van het hoofdbestuur van de VERON heeft overgenomen en benoemt tot Amateur van het Jaar 1988

de heer Jaap van Nieuwkerk, PDØDBD te Amersfoort.

De voordracht van het VERON-hoofdbestuur wil ik u niet onthouden. Zij luidt als volgt: "Voor een ieder die zich met experimenteel radio-onderzoek bezighoudt, is informatie van velerlei soort belangrijk. Gezien de vele publicaties in tijdschriften, boeken etc. is een goed beheerde bibliotheek een onmisbare service. De VERON-bibliotheek verleent deze diensten niet alleen aan leden doch ook aan een ieder die een aanvraag indient. Ook werkt de VERON-bibliotheek samen met andere bibliotheken, zowel als de zogenaamde "schematheken".

Met de toekenning van de onderscheiding "Amateur van het Jaar 1989" aan de heer Jaap van Nieuwkerk, PDØDBD, Beukstraat 66, 3812 MK Amersfoort, willen wij het verdienstelijk werk van betrokkene onderstrepen. Sinds 1986 heeft bij het dagelijkse beheer van de VERON-bibliotheek met veel verve en een enthousiaste inzet gestalte gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat het jaarlijks verwerkte aantal aanvragen is gestegen en nog steeds stijgt en dat ook het aantal gebruikers toeneemt".

Tot zover de voordracht door het hoofdbestuur van de VERON.

De wisselbeker met oorkonde en de geldelijke beloning zullen thans aan Jaap van Nieuwkerk worden uitgereikt door de voorzitter van het WERA-fonds Veder, mevr. E.J. Kosters - Van Hoboken.

Ik dank u voor uw aandacht.