Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1989

Considerans, uitgesproken door ir. D.W. Rollema, PAØSE,
tijdens de Dag voor de Amateur te Apeldoorn op 27 oktober 1990.

Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

In 1928 stelde de Amerikaanse amateur Paul M. Segal, W9EEA, een soort gedragscode voor zendamateurs op, welke bekend staat als "The Amateurs Code". Die is sedertdien te vinden op één van de eerste pagina's in elke uitgave van het "ARRL Handbook for the Radio Amateur". In die code staan mooie dingen zoals "De amateur is vaderlandslievend, zijn station en vaardigheid zijn altijd beschikbaar om land en gemeenschap te dienen". De Amerikaanse machtigingsvoorwaarden verschaffen daarvoor overigens heel wat ruimere mogelijkheden dan de onze.

Ook staat in de code "De amateur is vooruitstrevend" en dat vormt een goede aanloop voor deze considerans bij de benoeming van De Amateur van het Jaar 1989.

Vooruitstrevend: de ware amateur tracht technisch bij te blijven en zijn station in te richten naar de laatste stand van de techniek. Ook zal hij proberen uit zijn station te halen wat er in zit en liefst nog wat meer dan zijn collega-amateur.

Dat competitie-element vormt een wezenlijk onderdeel van het radio-amateurisme. In de begintijd uitte zich dat in het pogen om radiostations op steeds grotere afstand te horen en daarmee in verbinding te komen. Dit pionieren beeft geleid tot de ontdekking door radio-amateurs van de goede eigenschappen van korte golven - toen alles beneden 200 meter - voor radioverbindingen over grote afstanden. Een algemeen bekend en erkend feit; we zullen er niet verder bij stilstaan.

Het gevolg was dat rond circa 1925 de grootst mogelijk afstand op aarde, die tot de antipode, door amateurs was overbrugd. Hoewel de bekoring van het maken van zulke lange-afstand-verbindingen nooit is verdwenen werd niettemin gezocht naar nieuwe uitdagingen waarin de amateur zijn lust tot wedijveren met anderen kon botvieren.

Zo'n nieuwe uitdaging werd geschapen in de vorm van radiowedstrijden, meer bekend als contesten. Zoals bijna alles wat met amateurradio te maken heeft werden de eerste contesten reeds in de jaren twintig georganiseerd door de American Radio Relay League, de Amerikaanse organisatie van radio-amateurs. Het ging en gaat er daarbij om in een beperkte tijd met een zo groot mogelijk aantal zendamateurs in verbinding te komen waarbij een codegroep wordt uitgewisseld, die het de contestorganisatie mogelijk maakt de juistheid en geldigheid van de verbinding te controleren. Vooral bij een groot aantal deelnemers is deze controle en het vaststellen van de uitslag van de wedstrijd een gigantisch werk.

Ook buiten Amerika werden al spoedig contesten georganiseerd en het aantal van deze radiowedstrijden heeft thans een zodanige omvang bereikt dat er vrijwel geen weekend zonder contest meer is te vinden. Amateurs die niet deelnemen aan contesten zijn niet altijd gelukkig met de drukte op de amateurbanden die dit meebrengt. Toch zijn in het deelnemen aan contesten duidelijk positieve elementen te onderkennen. Ik citeer uit de voordracht door het Hoofdbestuur van de VERON voor de onderscheiding van de Amateur van het Jaar 1989: "Een contest biedt een goede gelegenheid om apparatuur of antennes te beproeven door het veelal grote aantal verbindingen dat binnen een gelimiteerde tijd gemaakt moet worden. Teneinde betere resultaten in deze contesten te behalen, vormen contesten een goede stimulans om het station te verbeteren door bijvoorbeeld het zelf bouwen van hulpapparatuur en/of betere antennes. Ook biedt deelname aan contesten de mogelijkheid de zogenoemde "operating practice" te verbeteren hetgeen wederom van nut kan zijn wanneer zich calamiteiten voordoen en een beroep wordt gedaan op zendamateurs om eventueel uitgevallen communicatiemogelijkheden over te nemen". Einde citaat.

Inderdaad, in die typische amateurvaardigheid, het maken van een radioverbinding onder omstandigheden waarbij vele beroepsmannen het zouden laten afweten, vinden we onder de contesters ware meesters die seinsleutel en/of microfoon hanteren met een bekwaamheid die bij buitenstaanders bewondering en bij collega-amateurs afgunst opwekt.

Een contest welke wereldwijd grote belangstelling en populariteit geniet en een groeiend aantal deelnemers kent is de jaarlijkse, door de VERON georganiseerde "PACC-Contest". Zoals reeds gezegd, de voorbereiding van deze contest, maar vooral het werk achteraf, vereist een grote inzet van de PACC-Contest-Manager en op deze man richten wij thans onze bijzondere aandacht.

Dames en heren, het is mij als bestuurslid van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder een eer en een genoegen u mede te delen dat dit Bestuur de voordracht van het Hoofdbestuur van de VERON heeft overgenomen en benoemt tot Amateur van het Jaar 1989:

De heer F. Th. Oosthoek, PAØINA, te Bergen op Zoom.

De wisselbeker met oorkonde en de geldelijke beloning zullen thans aan Frans Oosthoek worden uitgereikt door de voorzitter van het WERA-fonds Veder, mevr. E.J. Kosters - Van Hoboken.

Ik dank u voor uw aandacht.