Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1990

Considerans, uitgesproken door ir. D.W. Rollema, PAØSE,
tijdens de Dag voor de Amateur te Dronten op 26 oktober 1991.

Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

U vraagt zich wellicht af hoe de benoeming van een Amateur van Jaar tot stand komt. Welnu, de gang van zaken is zo dat o.a. afdelingen van de VERON kandidaten naar voren kunnen brengen, waaruit het Hoofdbestuur een keuze doet. Zijn er geen voorstellen uit de afdelingen dan zorgt het Hoofdbestuur van de VERON op een andere wijze voor een kandidaat. De gekozen kandidaat wordt vervolgens door het Hoofdbestuur voorgedragen bij het Bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder.

Het is gebruikelijk dat het Bestuur van het Fonds deze voordracht overneemt. Uiteraard kan het Fonds de voordracht afwijzen, maar dat is gelukkig nog nooit gebeurd. De voordracht door het Hoofdbestuur van de VERON bevat een motivering voor de keuze van de kandidaat. Die motivering is voor ons tevens het uitgangspunt bij het opstellen van de considerans.

Dit jaar beschikken wij echter over meer informatie betreffende de Amateur van het Jaar 1990 dan uit de voordracht naar voren komt en die extra informatie danken wij aan een mede-amateur die de voorgedragen kandidaat goed kent. We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt.

Aan de burgelijke status van de Amateur van het Jaar 1990 gaan we maar voorbij en dat geldt ook voor zijn werkkring. We beperken ons tot zijn activiteiten in vrije tijd en dus vooral als radiozendamateur.

En dat zijn er heel wat:
  • Hij heeft een A-licentie en kan redelijk goed overweg met de seinsleutel.
  • De meeste activiteit ontplooit hij op zeer hoge frequenties: UHF en SHF. Zoals in radiowedstrijden, ofte wel contesten. Maar ook deed hij mee met een groep die verbindingen maakte via reflecties tegen de maan.
  • Het andere uiterste van het voor amateurs beschikbare frequentiespectrum is de 160meter-band. En daarop deed de Amateur van het Jaar 1990 proeven met een verticale antenne.
  • Ook met Scouting houdt hij zich bezig; hij is leider van een groep zeeverkenners en neemt voor Scouting Nederland zeilexamens af. Uiteraard is hij eveneens actief in de Jamboree on the air - de JOTA - waarbij scouts en zendamateurs een weekend te samen bezig zijn.
  • Binnen de VERON heeft hij functies in afdelingsbesturen vervuld en geeft hij een cursus waarin wordt opgeleid voor het examen radiozendamteur.
  • Aan radio-vossejagen doet hij ook en dat leidde dit jaar zelfs tot een nationaal kampioenschap.
  • Op het jaarlijkse Pinksterkanmp van de VERON is hij een graag geziene gast die ook een goed glas niet schuwt.
Kortom, een veelzijdig man, de Amateur van het Jaar 1990, die het radio-amateurisme op een breed vlak beoefent.

Toch ligt in de genoemde activiteiten niet de reden om hem voor deze eervolle benoeming voor te dragen. Die reden moeten we zoeken in het vlak van de schriftelijke publikatie.

leder lid van onze vereniging ontvangt het verenigingsblad Electron. Voor amateurs die zich bezighouden met radiowedstrijden - contests - en het maken van verbindingen met amateurs in zoveel mogelijk landen is de in een maandblad als Electron op deze gebieden gegeven informatie niet actueel genoeg. Daarom bestaat er naast Electron een tweetal VERON-publikaties die wekelijks verschijnen. En daarvan richt zich tot de amateurs die werken op hoge, zeer hoge en ultrahoge frequenties. En daar komen we de Amateur van het jaar 1990 weer tegen.

Ik citeer nu de voordracht van het Hoofdbestuur van de VERON:

"Hij was langjarig redacteur van ons wekelijks bij VHF-UHF-amateurs verschijnende verenigingsorgaan VHF Bulletin. Zijn inzet werkt sterk activiteitsverhogend en legt een band tussen gelijkgestemden in de VHF-, UHF- en SHF-gebieden. Aanvankelijk bestond de groep uit drie personen, waarvan hij - dus de Amateur van het Jaar 1990 - er n was. Hij leverde en verzamelde veel informatie via telefoon, brief, packet radio en de wekelijkse contacten op de twee-meter-band.
Hij en zijn medegroepleden hebben een grote toegevoegde waarde gegeven aan het VHF Bulletin en indirect aan Electron in de vorm van wetenschappelijke publikaties over bijvoorbeeld ruis- en S-parameters, propagatie- en satelliet-software en onderzoek met betrekking tot meteorscatter (MS) en Moonbounce (Earth-Moon-Earth, EME).
Het is vooral zijn grote verdienste geweest dat hij in een tijd van afnemende en verschuivende activiteit (vooral rond 1990), in een latere fase ook nog geconfronteerd met het gemis van de overige twee leden van de groep en vaak tegen de stroom oproeiend, het hoofd boven water heeft weten te houden. Hij heeft ondanks tegenslagen het steeds weer mogelijk gemaakt dat het Bulletin wekelijks verscheen. Hierbij maakte hij steeds meer nuttig gebruik van moderne communicatiemiddelen om de kopij tijdig ter plaatse te krijgen."
Tot zover de voordracht van het Hoofdbestuur van de VERON.

Dames en heren, als bestuurslid van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder is het mij een eer en een genoegen u mede te delen dat dit Bestuur heeft benoemd tot Amateur van het Jaar 1990 de heer

Gerd Doodeman, PAØNZH te Malden.

De wisselbeker met de oorkonde en de geldelijke beloning zullen thans aan Gerd worden overhandigd door mevr. Françoise Kosters. U heeft haar nog niet eerder ontmoet en daarom een korte introductie. Zij is een dochter van de voorzitter, mevr. E.J. Kosters-van Hoboken en een achterkleindochter van de heer Anton Veder, de oprichter van het Fonds.

Graag geef ik thans het woord aan mevr. Françoise Kosters en ik dank u voor uw aandacht.