Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1995

Considerans, uitgesproken door ir. D.W. Rollema, PAØSE
tijdens de Dag voor de Amateur te Rotterdam op 16 november 1996

Mevrouw de voorzitter, dames en heren,

Door de International Telecommunication Union, een orgaan van de Verenigde Naties, is de amateurradiodienst als volgt gedefinieerd, ik citeer: "Een dienst van zelfontwikkeling, onderlinge radiogemeenschap en technische onderzoekingen, uitgeoefend door (radio)amateurs, dat wil zeggen door behoorlijk bevoegde personen, die geïnteresseerd zijn in radiotechniek, uitsluitend met een persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse". Einde citaat.

De definitie spreekt van technische onderzoekingen en onderlinge radiogemeenschap.

In het verleden zijn door het Wetenschappelijk Radiofonds Veder verscheidene keren Amateurs van het Jaar benoemd die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van die technische onderzoekingen. Maar vandaag richten we ons in eerste instantie op dat andere aspect dat de International Telecommunication noemt als kenmerk van de amateurradiodienst: de onderlinge radiogemeenschap; communicatie via radio dus.

In de begintijd van de radio vond die communicatie uitsluitend plaats met behulp van morsetelegrafie, later aangevuld met telefonie met behulp van amplitudemodulatie. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het aantal mogelijkheden zich aanzienlijk uitgebreid. De amplitudemodulatie maakte op de kortegolf plaats voor éénzijbandmodulatie. Spoedig vond dit modulatiesysteem ook op VHF en UHF toepassing en de amateurs waren daarmee de professionals een stap voor. Daarnaast heeft op VHF en UHF het systeem van frequentiemodulatie de amplitudemodulatie geheel verdrongen.

Maar naast morse en spraak deden nieuwe communicatiesystemen hun intrede zoals amateurtelevisie, RTTY, Radio Teletype - telex over radio - en andere digitale systemen voor de overdracht van geschreven tekst. Aanvankelijk verscheen die tekst aan de ontvangzijde op een papierband. Met de komst van de computer werd het beeldscherm het middel om de van het tegenstation ontvangen mededelingen te vertonen. Nog steeds in een direct contact tussen twee amateurs, in real time. Het tegenwoordig de gehele wereld omvattende amateurnetwerk voor Packet Radio speelt zich niet meer af in real time. Uitgezonden berichten kunnen worden opgeslagen en door andere stations worden opgevraagd op het moment dat zij daar behoefte aan en tijd voor hebben. Het warme, menselijke gevoel dat zich manifesteert in een rechtstreeks contact met een mede-amateur elders op onze aardbol gaat bij Packet Radio helaas wel verloren. Het contact wordt afstandelijker, zakelijker. Niettemin is Packet Radio in de amateurwereld van vandaag niet meer weg te denken.

Ook het Internet heeft de amateur niet onberoerd gelaten als communicatiemiddel. Maar dat heeft met amateurradio uiteraard niets te maken. Hoewel; hier en daar worden reeds koppelingen aangebracht tussen het Internet en het amateur Packet Radio netwerk. Een gang van zaken die binnen de International Amateur Radio Union tot grote ongerustheid heeft geleid en die op gespannen voet staat met de geest van het radioamateurisme, zoals vastgelegd in de definitie door de International Telecommunication Union. De rechtgeaarde radiozendamateur zal toch ook niet gelukkig kunnen zijn met een verbinding die voor een deel loopt via commerciële kabel- of satellietkanalen?

Maar het Internet heeft ook een voor de amateur zeer nuttige toepassing: het verschaft toegang tot een onvoorstelbaar omvangrijke schat aan informatie. En de amateur maakt daar dankbaar gebruik van.

Regelmatig wordt door deskundigen voorspelt dat de elektronische overdracht van informatie, zichtbaar gemaakt op een computerbeeldscherm, de gewone krant zal verdringen. De werkplek in een modern kantoor is niet meer compleet zonder een computer. Stel u eens voor dat u 's avonds thuis ook nog eens voor een beeldscherm zou moeten gaan zitten om de krant te lezen. Ik moet er niet aan denken ..... Nee dat vertrouwde medium van letters, afgedrukt op papier, heeft ons nog lang niet verlaten.

Ook de radioamateurs kunnen het nog niet zonder dat medium stellen. Op lokaal niveau lijkt het mededelingenblad zelfs een ongekende bloei mee te maken; getuige het aantal afdelingen van de VERON dat een eigen blad uitgeeft.

Toch blijft er een medium nodig dat ieder lid van de VERON bereikt. En dat is het maandblad Electron. Na de eerste publicatie van de VERON, getiteld VERON Mededelingen, en die verscheen in december 1945, is Electron thans reeds vijftig jaar het Maandblad voor de Nederlandse zendamateur.

Om tegenwoordig de enorme diversiteit van onderwerpen binnen ons radioamateurisme af te dekken, bevat Electron gemiddeld zo'n 25 tot 30 rubrieken.

Het verzorgen van zo'n periodiek vraagt een enorme inzet en vooral ook vooruitzien. De redactie bestaat uit een team van zeven leden en ze beschikt over een groep van achttien vaste medewerkers.

De spil van de redactie wordt gevormd door de secretaris. Hij onderhoudt het contact met de schrijvers van artikelen, met de verzorgers van de vaste rubrieken, met de uitgever van Electron en hij zorgt ervoor dat er elke maand weer, jaar in jaar uit, het materiaal voor een nummer van Electron naar de drukker gaat. En dat gebeurt op een manier waarvoor die drukker grote waardering heeft.

De huidige redactiesecretaris is reeds vanaf 1979 lid van het redactieteam. In 1984 nam hij het redactiesecretariaat over van de heer van Petersen, PA0KP, die vanaf de oprichting van de VERON in 1945 deze taak had vervuld. Reeds twaalf jaar dus wijdt de huidige secretaris zich met grote inzet en op voortreffelijke wijze aan zijn zeer veel tijd vergende taak. Niet onvermeld mag blijven dat hij daarbij veel steun en hulp ontvangt van zijn echtgenote.

Het hoofdbestuur van de VERON heeft zijn waardering voor het werk van de redactiesecretaris willen onderstrepen door hem voor te dragen als Amateur van het Jaar 1995. En het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds heeft deze voordracht met genoegen overgenomen.

Wie de Amateur van het Jaar 1995 is zult u thans horen van mevrouw Françoise Olthof-Kosters, achterkleindochter van de oprichter van het WERA-fonds Veder.

Ik dank u voor uw aandacht.

Amateur van het Jaar 1995 is de heer Henk Duivenvoorden, PE1ADA.