Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1998

Considerans, uitgesproken door ir. D.W. Rollema, PAØSE
tijdens de Dag voor de Amateur te Apeldoorn op 23 oktober 1999

Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

De essentie van het radiozendamateurisme is uiteraard het draadloos contact. Voor de meeste mensen is dat draadloos contact niet iets dat be- of verwondering opwekt; men vindt het vanzelfsprekend. Kijk maar naar de GSM-gebruiker. Maar voor de radiozendamateur is die verwondering nog steeds een essentieel element in de beleving van zijn hobby. Het zomaar, zonder dat er een draad tussen loopt, verbinding hebben met een mede-amateur ergens anders op de aardbol. Het blijft iets houden van een mysterie.

Dat radiocontact neemt de behoefte aan andere vormen van communicatie niet weg. Een voorbeeld daarvan is de QSL-kaart die een gemaakte radioverbinding schriftelijk bevestigt. Een kaart die schijnbaar zonder kosten voor de zendamateur overal ter wereld wordt bezorgd. Uiteraard betaalt de amateur via zijn contributie aan de VERON of de VRZA wel mee aan het functioneren van het QSL-bureau, maar de kosten van verzending blijven zeer gering, zeker in vergelijking met wat KPN in rekening brengt. De QSL-kaart doet er dan ook wel wat langer over.

Daarnaast zijn er tijdschriften die door de amateurverenigingen worden uitgegeven. Het Amerikaanse blad QST verscheen al in 1915. Ook ons land bleef niet achter. Voor de oorlog gaven de Nederlandse Vereeniging voor Radiotelegrafie, NVVR; de Nederlandse Vereeniging voor Internationaal Radioamateurisme, NVIR, en de Vereeniging van Ultra Kortegolf Amateurs, VUKA, ieder een eigen blad uit. Dan was er ook nog het onafhankelijke blad Radio-Expres met Jan Corver, u weet wel, die van het museum, als redacteur. Ook Radio-Expres bevatte regelmatig artikelen die bestemd waren voor de radiozendamateur. Dat zijn dus vier Nederlandse tijdschriften op zo'n 450 gelicenseerde radiozendamateurs; zoveel waren er kort voor het uitbreken van de oorlog in 1939.

Na de oorlog is de VERON opgericht, waarin de vooroorlogse verenigingen NVVR, NVIR en VUKA zijn opgegaan. Het verenigingstijdschrift werd Electron, dat nog steeds een bloeiend bestaan kent. Eind 1951 verschijnt naast Electron het door de Vereniging van Radio Zendamateurs uitgegeven weekblad CQ-PA. Voor de landenjagende amateurs, voor wie een maandblad als Electron geen voldoende actueel nieuws bevat geeft de VERON in 1950 het weekblad De DX-er uit, vervolgens DX Nieuws en tenslotte DX-Press genoemd, waarin later ook het VHF-Bulletin is opgenomen. Eind van dit jaar verdwijnt DX-Press. De oorzaak is het teruglopende aantal abonnees en dat komt doordat de DX-ende amateur langs andere wegen zijn actuele informatie ontvangt. Zo is er de DX-cluster, waarmee via Packet Radio de laatste berichten over het verschijnen van nieuwe, zeldzame of bijzondere stations bij de daarin geïnteresseerde amateur op de monitor verschijnen.

Naast Packet Radio, een echt amateurnetwerk, heeft de elektronische snelweg het radioamateurisme ook niet onberoerd gelaten. Via elektronische post, e-mail, kunnen afspraken worden gemaakt voor bijzondere verbindingen. Mailboxen bevatten allerlei voor de amateur interessante informatie.

Het aanschaffen van dure boeken met gegevens van onderdelen, waar de experimenterende amateur tot voor kort op was aangewezen, is niet meer nodig. Via het Internet is na wat zoekwerk vrijwel alle gewenste informatie te verkrijgen. Ook zijn er de nieuwsgroepen, waarin amateurs die zich met een bepaald aspect van onze hobby bezighouden, onderling via een zogenoemde e-mailreflector informatie uitwisselen.

En dan niet te vergeten de home pages of websites. Al heel wat amateurs verzorgen zo'n particuliere home page. En een zichzelf respecterende vereniging bezit tegenwoordig ook een website. De VERON niet uitgezonderd. Dat begon als een activiteit in de afdeling Woerden maar groeide uit tot een informatiesysteem van de VERON. Zo'n website ontstaat niet vanzelf en moet regelmatig worden bijgewerkt met actuele informatie. Dat werk wordt gedaan door de webmaster.

En het is de webmaster van de VERON website die door het hoofdbestuur van de VERON is voorgedragen als Amateur van het Jaar 1998, een voordracht die door het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder is overgenomen. Naast het werk dat het verzorgen van de website meebrengt vervult de Amateur van het jaar 1998 nog een aantal andere taken binnen de VERON waaraan we hier zullen voorbijgaan. Zijn naam zult u thans horen van de voorzitter van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder, mevr. Françoise Olthof-Kosters, die ik nu graag het woord geef.

Ik dank u voor uw aandacht.

Amateur van het jaar 1998 is Ir. P.J.T. Bruinsma, PAØPHB uit Woerden.