Prijsuitreiking de heer M.J.M. van der Vorst

Considerans, uitgesproken door prof.ir. L.A.A.M. Coolen,
op de NERG bijeenkomst op donderdag 27 maart 2002

Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

Maarten van der Vorst studeerde in 1995 af aan de Technische Universiteit Eindhoven bij de leerstoel Radiocommunicatie van Prof. Gert Brussaard. Zijn afstudeerwerk betrof de analyse van lensantennes. Hij zette het onderzoek op dit gebied voort tijdens de post-doctorale Ontwerpersopleiding aan het Stan Ackermans Instituut van TU/e. De projectstudie voor het ontwerpen en optimaliseren van geïntegreerde lensantennes werd mede gefinancierd door ESTEC, het technische centrum van de European Space Agency te Noordwijk. Voor zijn publicatie "The influence of internal reflections on the far-field pattern of integrated lens antennas" werd hij in 1996 op de ISAP conferentie in Chiba, Japan, onderscheiden met de Young Scientist Award. Tevens ontving hij in 1996 de Prof. Bählerprijs voor het beste afstudeerwerk in 1995. In april 1997 onving hij het ontwerpersdiploma, waarna hij het onderzoek voortzette als promotiestudie. Op 15 april 1999 promoveerde hij aan de TU/e onder verantwoordelijkheid van de promotoren Prof. Brussaard (TU/e) en Prof. van de Capelle (Katholieke Universiteit Leuven) en co-promotor Dr. Matti Herben (TU/e).

Wereldwijd worden momenteel diverse studies uitgevoerd naar nieuwe generaties van meetinstrumenten die werken in de submillimeterbanden, voor toepassingen in aardobservatie en radioastronomie vanuit satellieten. We moeten dan denken aan frequenties van 100 tot 3000 GHz. Voor de antennes van deze instrumenten gelden zeer strenge specificaties waaraan met traditionele ontwerptechnieken niet kan worden voldaan vanwege de kleine afmetingen van de klassieke antennecomponenten, zoals golfpijpen en hoornantennes, bij deze frequenties.

Van der Vorst heeft een complete studie uitgevoerd naar een nieuwe, alternatieve, antenneconfiguratie waarbij de golfgeleiders worden vervangen door 'microstriplines' en de hoornantennes door 'patch antennas' die geïntegreerd zijn met een focusserende diëlektrische lens. Hij heeft daarvoor eerst een fundamentele beschouwing gegeven van de stralingseigenschappen en de impedantie van dit nieuwe antennetype; vervolgens heeft hij de theoretisch voorspelde antennekarakteristieken geverifieerd met metingen aan een prototype bij 500 GHz.

Op basis van de resultaten van zijn studie heeft van der Vorst een softwarepakket ontwikkeld voor het ontwerpen van geïntegreerde lensantennes. Dit pakket is door de stichting SRON gebruikt voor het ontwerpen van de antenne voor de spectrometer HIFI, een van de astronomische instrumenten voor de ESA satelliet FIRST (Far Infrared and Submillimetre Telescope), die in 2007 gelanceerd moet worden. Ook heeft ESA besloten verder onderzoek te doen naar het toepassen van deze antennes.

Het is vooral de toepassing en opvolging van zijn werk in de ruimtevaart dat het bestuur van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder heeft doen besluiten om de Vederprijs 2001 mede toe te kennen aan dr.ir. Maarten van der Vorst.