Prijsuitreiking de heer R.D.J. van Nee

Considerans, uitgesproken door prof.dr.ir. Wim C. van Etten,
op de NERG bijeenkomst te Utrecht op woensdag 27 maart 2002

Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

In zijn vergadering van 25 januari 2002 heeft het bestuur van het Wetenschappelijk Ra-dio Fonds Veder besloten de Veder-prijs 2001 mede toe te kennen dr. ir. R. van Nee voor zijn bepalende bijdrage in de de ontwikkeling van een internationale standaard voor snelle, draadloze communicatienetwerken.

Richard van Nee behaalde het ir.-diploma cum laude in de Elektrotechniek aan de Universiteit Twente in 1990. De doctorstitel verwierf hij in 1995 aan de Technische Universiteit Delft. Hij heeft enige tijd in Canada gewerkt als consultant, op het gebied van GPS-ontvangers met hoge precisie. In 1995 trad hij in dienst bij Lucent in Nieuwegein. Daar werkte hij aan de ontwikkeling van draadloze netwerken voor hoge snelheid, toe te passen in LANs. Hij richtte zich daarbij op de implementatie van OFDM. Sinds 2000 is hij medeeigenaar van Woodside Networks, een Nederlandse vestiging van een Amerikaanse start-up, die zich toelegt op draadloze toegang tot Internet.

Van Nee heeft zijn sporen verdiend op het gebied van draadloze netwerken in het algemeen en draadloze communicatie tussen elementen in een draadloos LAN in het bijzonder. Zijn bijdragen betreffen met name de fysische laag en worden gekarakteriseerd door een aantal facetten.

Zo heeft hij technisch inhoudelijk fundamentele bijdragen geleverd aan de basistechnieken, speciaal voor de breedbandige toepassingen, lopende van 6 tot 54 Mb/s. Bedacht moet worden dat deze toepassingen veelal gebruik maken van ongelicentieerde frequentiebanden. Hij heeft het gebruik van OFDM voor deze toepassingen geïntroduceerd, waardoor flexibel kan worden ingespeeld op de wisselende propagatiecondities en interferentie. OFDM biedt onder andere de mogelijkheden tot aanpassing van de data-rate aan de omstandigheden. Bovendien heeft hij een robuuste spreiding-, annex coderings- en modulatietechniek uitgevonden, Complementary Code Keying genaamd, die nu zeer succesvol in de IEEE 802.11b standaard wordt toegepast. Zijn resultaten van dit onderzoek heeft hij vastgelegd in een aantal publicaties en een boek, dat in 1999 is verschenen en als standaardwerk gezien mag worden op het gebied van OFDM in draadloze netwerken.

Naast de genoemde inhoudelijke bijdrage aan het vakgebied, heeft hij een voortrekkersrol gespeeld om die ideeën bij zijn toenmalige werkgever tot product te doen uitontwikkelen. Voorts heeft hij dat geheel ook nog verbreed door samen met andere bedrijven en instituten die concepten en prototypes uit te werken in het kader van enkele Europese projecten. Daarbij gaf hij er blijk van, dat hij een uitstekend ingenieur is, doordat hij bestaande concepten verenigde met zijn eigen ideeën en denkbeelden en dat geheel wist uit te werken tot een bruikbaar, geavanceerd ontwerp.

Ten derde, is hij leidinggevend geweest bij het tot stand brengen van standaardisatie van genoemde concepten en ontwerpen in internationale gremia, zoals IEEE 802.11 en ETSI BRAN.

Een geheel van fundamenteel originele bijdragen, via realisatie in het laboratorium tot een internationaal geaccepteerde standaard, mag met reden een unieke prestatie genoemd worden, een Vederprijs waard en waardig.

Het bestuur van het Wetenschappelijk Radio Fonds Veder feliciteert de heer van Nee van harte met de toekenning van deze Vederprijs.