Doelstelling

Uit de statuten van het Wetenschappelijk Radio-fonds Veder:

De stichting heeft uitsluitend ten doel de bevordering van de ontwikkeling van de wetenschap en techniek op het gebied van radio-telegrafie, radio-telefonie en radio-televisie
en al zodanige wetenschappen en technieken, welke in de toekomst uit of naast deze bovengenoemde wetenschappen en technieken mochten voortkomen of ontstaan,
doch alleen voor zover zij direct of indirect met bovengenoemde wetenschappen en technieken verband houden,
alles in de ruimste zin.

Zij tracht dit doel uitsluitend op de navolgende wijzen te bereiken:
 1. door jaarlijks uit de rente van het kapitaal der stichting één prijs uit te reiken
  aan die man of vrouw, tot de Nederlandse nationaliteit behorende,
  die naar het oordeel van het stichtingsbestuur,
  door een uitvinding of werkwijze en in het algemeen door werkzaamheid op het (hierboven) omschreven gebied,
  het meeste bijgedragen heeft tot de bereiking van het gemelde doel der stichting,
  (waarbij) ingeval van gelijkwaardig geachte prestaties (...) meer dan één prijs kan worden verleend.

 2. (eventueel) kan een beloning worden toegekend aan hem of haar,
  die belangrijk werk heeft verricht op het (hierboven) vermelde gebied.

 3. in bijzondere gevallen door het financieel steunen van
  mannen of vrouwen, tot de Nederlandse nationaliteit behorende
  of van Nederlandse rechtspersonen,
  voor proefnemingen, onderzoekingen of werkzaamheden op het (hierboven) bedoelde gebied,
  waarvan een voor de wetenschap of de praktijk belangrijk resultaat redelijkerwijs verwacht kan worden,
  met uitdrukkelijke uitsluiting van studie- of soortgelijke toelagen.

Red.: Om de leesbaarheid te verbeteren zijn zinnen opgebroken en zijn restricties en verwijzingen naar andere artikelen uit de statuten vervangen door woorden tussen haakjes, die de strekking van het weggelatene aangeven.

De Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57518335.